معرفی کانون مهدویت

تاریخچه تاسیس:

کانون مهدویت درجهت زمینه سازی فرهنگی ظهورامام زمان –عجل الله تعالی فرجه الشریف- در اردیبهشت 91 تاسیس شد.

معرفی کانون:

اهداف کانون عبارتند از:

1- تبیین الگوی صحیح انتظار براساس نگرش اسلام ناب محمدی –صلی الله علیه وآله- واندیشه های انقلاب اسلامی بابهره گیری

ازدیدگاههای امام خمینی –رحمه الله علیه- ومقام عظمای ولایت

2 - تبعیت از رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان نائب امام زمان –عجل الله تعالی فرجه الشریف-

3 - ایجادوتعمیق باورهاونگرشهای دینی درمخاطبین

4 - ایجادوتقویت انگیزش وآرمان خواهی دینی درمخاطبین

5 - ترویج فرهنگ عملی وعینی انتظار

6 - ترویج معارف دینی و مهدوی

7 - رصددائمی وشناخت تهدیدهاوفرصتهاوآسیب شناسی وضع موجوددانشگاه،جامعه وجهان درمسیرتحقق جامعه مهدوی

8 - ارتباط گیری مستمر با فعالین وتشکلهای مرتبط با مقوله مهدویت و رصد وآسیب شناسی وجهت دهی فعالیتهای مهدوی

9 - تربیت وپرورش استعدادهاجهت برآوردن نیازمندیهای جامعه درمسیرتحقق جامعه مهدوی

دبیر:

سید مجید موسوی نژاد

اعضای شورای مرکزی:

سید مجید موسوی نژاد ، حسین گزلی زاده ، وجیهه قربانی ، علی کاووسی ، جواد اکملی

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی